Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstandaan consumenten aanbiedt;

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep ofbedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door deondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ofdiensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordtvan één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor hetsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig indezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af tezien van de overeenkomst op afstand;

7.Dag: kalenderdag;

8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks vanproducten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd isgespreid;

9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat steltom informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier dietoekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatiemogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
De Nacht Slijterij
Weimarstraat 152 2562 HD Den Haag
Tel: +316 26 24 25 19 
Te bereiken van 13:00 uur t/m 05:00 uur.
Email adres:info@denachtslijterij.nl
Btw Nummer: NL002230814B98
KvK nummer: 58644431

Artikel 3 Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemeren op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer enconsument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van dezealgemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van dezealgemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikkingworden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudigemanier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kanworden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronischeweg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigealgemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem hetmeest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemergebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbodbinden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:•de prijs inclusief belastingen;

•de eventuele kosten van aflevering;

•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoornodig zijn;

•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doenvan de prijs;

•de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van hetgebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een anderegrondslag dan het basistarief;

•indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

•de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij dezekan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

•de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;

•de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waaropde consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

•de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst diestrekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van hetaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtde ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan deconsument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consumentelektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelenin acht nemen.

4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten enfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst opafstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering derovereenkomst;

Artikel 6a Herroepingsrechtbij levering van producten
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijngaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover datnodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij vanzijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehorenen – indien redelijkerwijze mogelijk inde originele staat en verpakking aan deondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

Artikel 6b Herroepingsrechtbij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op dedag van het aangaan der overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naarde door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekteredelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste dekosten van terugzending voor zijn rekening.2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zospoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluitingherroepingsrecht
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door deondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod,althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deconsument;b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d) die snel kunnen bedervenof verouderen;e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;g) voor audioenvideoopnamenen computersoftware waarvan de consument deverzegeling heeft verbroken.

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op eenbepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnenvoordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.Artikel 9 Deprijs1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen alsgevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar deondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijnalleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dagwaarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteiten Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen vandeugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van deovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regelingdoet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van eentekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens deondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 Leveringen uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij debeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaarheeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaardenis vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijkbinnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien debezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechtsgedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maandnadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het rechtom de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventueleschadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat deconsument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen naontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemerzich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij debezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangendartikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet wordenuitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het momentvan bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 12 Duur transacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allentijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels eneen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd vanmaximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument deovereenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezetals een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting vande overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consumentverschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van hetgoed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaardennimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneervooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen geldenaangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens debedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudenswettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakteredelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Klachten regeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedureen behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.